Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
TERRAS VASCAS

TERRAS VASCAS

Arredor dos Vascos ai moito mito, pois atopanse raices comuns cas outras trebas da cordilleira Cantabrica e con pobos do sul de Francia.

As terras Vascongadas teñen ise nome o sere asimilables as terras Vasconas, mais atopase diferencias entrelas.

Nas terras que van desde os Cantabros deica os Pirineos atopamos unha cultura megalitica comun (4500 ane) cas terras atlanticas da Iberia.

Vascones.- Segun dicen o nombe orixinal foi Barscunes que seria una simplificación de Barasacones, que presenta raices -ara- e -kone-, pois tal como se vei nas raices toponímicas das trebas iso e o que son.

Autrigona.- Autri parece sere una forma afrancesada de dir "outros", e Gona e una forma docificada de Kona, que e o nome da treba Konii. Cabe recordar que as trebas Cantabras que tiñan a carón tamen son Konii.

Caristios.- O nome "caresete" significa en galaico chan "treba sete dos -ara-", mais deixemos a anecdota do "sete" que pode significar outras cousas. A trebas Ara atopanse por varios lugares da peninsula Ibérica.

Bardulos.- O nome "baradulos" ten raiz -ara- e ademais unha radicación -dulos- semellante a dus Turdulos que ficaban baixo do río Douro.

Desde Biarritz deica Navarra o chan está plagado de raices -arra- e -oro- propias dos Galaicos, polo que o elemento diferencial ten que ser alleo e posterior a istes rastros.

Bereberes non.- Que os Bereberes teñan raices na fala e a toponimia que son identicas as dos Vascos non quere dir que os Vascos sexan Bereberes nin moito menos.

Os Bereberes asentaronse xa en epoca tardia sobre unhas terras que tiñan raices Arras, Elas e Oro: Sahara, Mauritania (moritania) e Argelia (arakelea), de maior antiguedade e craramente emparentadas cas trebas da peninsula Iberica. O asentarse us Bereberes colleron verbas do lenguaxe autoctono que poden ser coincidentes cas vascas ou galaicas pero nada mais.

Aquitanos.- Os Aquitanos teñen no seu nome unha terminación "tana" moi comun intre os pobos Iberos. Según parece ouvo unha migración cio sul dos pobos Aquitanos que se acabou asentando nos Pirineos Navarros e foron us que os Romanos chamaron "vascos". A mitoloxía di que logo se extenderon polas terras de Navarra, pero desde logo non cambiaron os nomes dos lugares o que pode significar que non eran moitos.

Iberos catalás.- A invasión dos Celtas Hallstatt non pasou de Cataluña, pero empuxou os Iberos que elí vivian polo río Ebro arriba, chegando a sua influencia as terras Vascas, nas que se atopan escritos en formato ibero.

Lingua Vasca.- Atopamonos nise chan cunhas raices antelas de caracteristicas Koni, con outras Celtas e mais outras señas Iberas, polo que non e de estrañar que saia unha mistura. Pero o mais importante e que isa mistura conservase bastante ben tendo en conta que pasaron 2000 anos por riba dela, con influencias fortes de romanos, godos e a tendendia unificadora do idioma Castelán.

As verbas vascas orixinaes deben ser conservadas, pra seguir tendo un testimonio dreito dos nosos antergos, pois iso e algo que ten un valor incalculable.

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com