Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
TERRAS ARRAS

TERRAS ARRAS

A nación Arra foi a meirande da Galicia anterga.

Como Galicia anterga non debemos entender a que marcan os limites administrativos de oxe, senon a que marcan as raices toponimicas dos nomes das trebas.

A nación Arra sostense nunha raiz comun pra todalas trebas.
Isa raiz non e outra que "ORO" tal como se olla no estudio toponimico dos Seurros.

ARROS

As trebas da nación arra orixinal son as seguintes:

Arra.- Situada o norde de Galicia o nome de orixen e ar-ora (altos ora), as persoas da treba chamabanselles "arros". Os Arros tenden a sere confundidos cos Artabros polos historiadores antigos. Podense definir como Arros o conxunto das trebas nordes (cabo Ortegal deica o rio navia), pois teñen raices semellantes.

Iadona.- Situada a pe do cabo Ortegal, tamen se atopa co nome de Iadona, que podería sere unha simplificación de "eadora", as persoas da treba puderonse chamar tamen "eadones".

Egovarra.- Situada mais a dreita o nome de orixen e ecobarra, pode significar "cova dos arra", as persoas da treba chamabanselles "egovarros".

Cibarca.- Situada pe do rio Eo o nome de orixen e ce-b[e]-ar[a]-ca (pobo da treba ara segunda), as persoas da treba chamabanselles "cebarcos".

Albia.- Situada intre o rio Eo e o rio Navia o nome de orixen e ara-be-a (a ara segunda), as persoas da treba chamabanselles "albios". Iste nome tería un paralelismo semellante o vasco Araba -> Alava.

Artabra.- Situada no noroeste de Galicia o nome de orixen tivo que sere "artabarra" (segunda treba dos arra), que tamen aparece dita como Arrotreba "treba arra". Os escritores antelos puxeron de varias formas os nomes de istas xentes: "Artabros", "Arrotrebas" o simplemente "Arros". Acadaba secuadra desde o rio anllons deica o cabo Ortegal, tiña algunhas trebas pequenas: Brigantinos (so significa "cidadans") na zoa sul deica Betanzos, e Lapatiencos (lapa-te-e-necos) na zoa norde. Foron incluidos como Celtici (keltikoi) por Plinio.

Neria.- Siuada no oeste de Galicia, o nome de orixen pode sere ne-are-a (a dos fillos de Ara). Plinio puxo que eran parentes dos celtas Keltikoi.

Tamaricos.- Situados na desembocadura do rio Tambre o nome de orixen e ta-m-ari-cos (terra de mai -ari-), "ari" e unha simplificación de -arri-. Plinio puxo que eran parentes dos celtas Keltikoi. Distinguianse dous pobos:

Supertamaricos.- Situados o norde do Tambre.

Prestamarcos.- Situada o sul do Tambre. Plinio calificounos de celtas: "celtica cognonime Prestamarci".

Capora.- Situada no centro de Galicia o nome de orixen e ca-b[e]-ora (treba segunda ora), as persoas da treba chamanbanselles "caporos". Acadaba desde Santiago deica a terra Cha de Lugo, pasando por Palas de Rei e Lugo. Unha pequena treba foi a Amaea (actual Amaía), que ben pode sere un pequeno asentamento dos "Amacos" da zoa de Astorga (León); ista pequena treba deixaría rastro no nome do rio Tambre (ta-ama-be-re, treba ama segunda ribeira). Atopase un pobo de Celticos (celtigos oxe) preto de Santiago, que reforza a idea de Arros = Celticos.

Poemanos.- Se les situó en el ambito geográfico de Lugo, pero su localizacion es incierta. Puede que sea un asentamiento de una legión romana traida de Belgica.

Seurra.- Situada no centro leste de Galicia o nome de orixen e se-oro-ra (treba oro da ribeira), as persoas da treba chamanbanselles "seurros". Acadaba desde Taboada deica Fonsagrada, pasando por Sarria, Cebreiro e secuadra por Portomarin. Un pequeno pobo foi o de Celticos (celtigos oxe) mencionado por Plinio, outro poido sere o dos Bedios (segundos de iles) citado por Ptolomeo, que ben poido situarse na Bobeda (quizaves bo-bedia en orixen). Nun epigrafe de Felgar atopase o nome "Reburrus A. Seurus", da xentilidade dos Narelios, cuia raiz (ne-are-leos) fai pensar nos Nerios. O pobo de Celtigos reforza a idea de Arros = Celticos. O pobo Seurro extendeuse cio sul, tal como demostra o feito da existencia de Sarreaus na lagoa Antela da Limia e un pobo chamado Seurbos situado por Plino intre os Leunos e Braga, secuadra que en terra dos Galecos.

Celticos.- Aldea preto de Sarria mencionada por Plinio. O pobo de Celtigos asentado en plena terra Seurra reforza a idea de Arros = Celticos.

Bedios.- Pode que se situaran na cidade Bobeda (quizaves bo-bedia en orixen), na provincia de Lugo..

Lebunos.- Situados secuadra na aldea de Lebon, parroquia de Reboiro, concello do Incio (Lugo)

Cigurra.- Situada no leste de Galicia o nome de orixen e cec-urorora, que os emparenta sen dubida cos Seurros, as persoas da treba chamabanselles "cigurros" e tamen "egurros" por simplificación. Acadaba o val marcado po los montes de León, desde Valdeorras deica o nacimento do Sil.

Tiburos.- Pequena treba situada no val de Trives, o nome de orixen debe sere teb-uroros.

Grovia.- Situada na desembocadura do rio Miño o nome de orixen e c-[o]ro-be-a (treba oro segunda), as persoas da treba chamabanselles "grovios". Acadaba desde o rio Miño e o rio Limia. A sua capital foi "Tyde" (oxe Tui), o Castro de Santa Tegra estaria nas suas terras.

Cuarcerna.- Situada na Limia baixa, arredor de Bande, o nome de orixen e cu-ar[e]-cerana ten unha crara raiz -ara-. Plinio escribiunos como Querquernos, caso parecido os Narbasos que tamen son inscritos como Nerbasos, o que parece sere unha apreciación confusa intre os termos -ere- e -ara-.

Nas suas terras atopase Castello Meidunio, según unha lápida de Cadós (a 4 km de San Xohan dos Baños), nun epígrafe de Lámego aparece "Boutia Meid" o que redunda no termo de terras medias. Conserva a "Q" dos celtas antergos.

Bracara.- Situada intre o rio Cavado e o Douro o nome de orixen e b[e]ra-ca-ara (veira segunda da treba ara), as persoas da treba chamabanselles "bracaros".

Turodora.- Situada no medio do sul o nome de orixen e turod-ora (arredor oro), as persoas desta treba chamabanlles "turodoros".

Narbasa.- Situada no suleste de Galicia o nome de orixen e n-ar[a]-basa (ara baixa), as persoas desta treba chamabanselles "Narbasos".

Orniaca.- Situada no val do rio Duerna en León o nome de orixen pode sere or[o]-nea-ca (treba nada oro).

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com