Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
TERRAS ELAS

TERRAS ELAS

A nación Ela foi a segunda meirande da Galicia anterga.

Como Galicia anterga non debemos entender a que marcan os limites administrativos de oxe, senon a que marcan as raices toponimicas dos nomes das trebas.

A nación Ela sostense nunha raiz comun pra todalas trebas.

ELAS

As trebas da nación Ela orixinal son as seguintes:

Celena.- Situada baixo o rio Ulla adacaba deica a Estrada o nome de orixen e ca-ele-ne-ce (treba da cidade nacida ele), polo nome "Caelenici" atopado nunha lápida de Armea; os seus chamabanse "celenos ou cilenos". Plinio puxo que eran parentes dos celtas Keltikoi.

Elena.- Situada arredor da ría de Vigo o nome de orixen e ele-ne (nados ele), os seus chamabanse "elenos" e os gregos inscribironos pensando que era una treba sua perdida poñendolles "helenos", cousa que non está fundamentada dado co pobo Ela non ten rastros arqueoloxicos gregos antergos. Iste pobo leva o nome raiz de toda a nación Ela polo que ben pode ser a primeira vagada.

Lemavos.- Situados arredor do val de Lemos, acadaban secuadra desde Chantada deica Quiroga; o seu nome parece derivarse de Lemica, mais ca variante "B", o que significaría que son os segúndos de iles, po lo que significaría "os fillos de Ela".

Anfiloca.- Situada arredor da cidade de Ourense o nome de orixen e a-ne-be-elo-ca (a treba nada segunda Ela), os seus chamabanse "anfilocos".

Límicos.- Situados no val do rio Limia o nome identifica o río Limia, tamen chamado "Belión" polo que non ai dubida sobre que a treba que lle puxo nome e unha treba "Ela". De outra veira, o escritor Idacio escribiu o nome como "Lemica" o que fai notar a perda da "e" do encete. "Elemeca" significaría "cidade do medio de Ela".

Galeca.- Situada intre os Grobios e os Bracaros o nome de orixen e ca-[e]lae-ca (treba dos fillos de ela), os seus chamabanse "galecos". A treba Gallaetia atoparíase por riba de Bracara, no val medio do Limia, val de Homen e val de Abedela. "Gallaetia" foi usado polos Romanos pra nomear todalas terras o norde do rio Douro, como sinal pola ferocidade das loitas con isa treba. A raiz Gaeleca e compartida con algunhes pobos de Irlanda.

Salacios.- Situados na primeira cidade despois de Bracara no camiño da Asturica, o nome de orixen pode ser sa-ela-ce-a (cidade da poba ela) se nos atemos o nome Caelenici dos Celenenos, os seus chamabanse "salacios". Tiñan un pobo chamado Selinoecos. -se-eli-noe-cos- (pobo dos fillos nados de orixen Ela).

Celerinos.- Situados nas regiós altas do val medio do Cábado, a sua cidade foi Caelobriga, e tamen foron chamados Celiobrigenses. Iste nome demostra o paso semantico de Caela a Cela, polo que se pode sospeitar que tamen existiron pasos a Cala como no caso dos Calaecos.

Aquela.- Situada arredor da cidade de Chaves o nome de orixen e a-ca-ela (a treba ela), os seus chamabanse "aquelaflavienses" xa na idade romana, pois o nome que temos ten isa forma. Iste nome conserva "Q", polo que os Elas deben sere asimilados a isa idade dos primeiros celtas.

Zoelas.- Situados intre o rio Tera e o Douro o nome de orixen zo-elas e craramente Ela.

EMINIO

Estrabón dixo (III,3,4):
"Despois atopanse outros rios e tras iles o do Olvido, que unhes chaman Limea e outros Belión ..."

"O Benis, que sigue despois (outros chamano Minio) e con moito o maior dos ríos da Lusitania, navegable temen un tramo de oitocentos estadios."

Como curiosidade, o río conocido agora como Mondego, en Portugal, chamabase "Aeminius" na idade prerromana.

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com